Sju steg

Våre sju steg inneholder tolv artikler i barnekonvensjonen. Det er disse artiklene vi ønsker at fylkesmannsembetene og kommunene skal fokusere på. Vi håper det blir enklere å bruke konvensjonen når dere planlegger og kvalitetssikrer deres tjenester til barn og unge. 

Mer om de sju stegene under Nyttige lenker.

 

Steg 1:  Medbestemmelse

Alle barn har en generell rett til å bli hørt og deres synspunkter skal tas med i vurderingen ut fra barnets alder og modenhet. Dette gjelder også i enkeltsaker der for eksempel kommunen behandler en sak som direkte angår barnet.

Artikkel 12 – Barnets rett til å gi uttrykk for sin mening

 

Steg 2:  God omsorg

Barnets foreldre har rett og plikt til å sørge for barnas oppdragelse og utvikling. Offentlige myndigheter skal bistå foreldrene for å sikre at barna får god omsorg.

Artikkel 18 – Oppdragelse og oppfostring
Artikkel 26 – Sosial sikkerhet
Artikkel 27 – Levestandard

 

Steg 3: Særskilt vern og støtte

Alle barn som ikke kan bo i sitt familiemiljø har rett til særlig beskyttelse og et alternativt omsorgstilbud.

Artikkel 20 – Foreldreløse barn

 

Steg 4:  Vern mot overgrep

Alle barn som bor hjemme, skal ha rett til samfunnets beskyttelse mot vold og overgrep. Dette innebærer ordninger som sikrer nødvendig støtte til barnet og omsorgshaver, samt ordninger som sikrer forebygging, behandling og evt. behandling av saker i retten.

Artikkel 19 – Forebyggelse av misbruk

Steg 5:  Fullverdig liv

Alle barn som har nedsatt funksjonsevne, har rett til særlig omsorg og et fullverdig og anstendig liv. Tilbud skal innrettes slik at barna får adgang til tiltak som må til for å fremme sosial integrering og personlig utvikling.

Artikkel 23 – Funksjonshemmede barn

 

Steg 6:  God helse

Alle barn har rett til den høyest oppnåelige helsestandard og behandlingstilbud og rehabillitering. Det skal treffes særlige tiltak for å sikre dette ved å sikre nødvendig helsehjelp og helseomsorg og ved ulike forebyggende tiltak med vekt på primærhelsetjenesten.

Artikkel 24 – Helse

 

Steg 7:  God utdanning

Alle barn har rett til obligatorisk og gratis grunnutdanning. Videregående utdanning skal gjøres tilgjengelig og oppnåelig for ethvert barn. Høyere utdanning skal gjøres tilgjengelig og oppnåelig på grunnlag av den enkeltes evner. Barnas utdanning skal ta hensyn til barnets personlighet, respekt for menneskerettighetene, respekt for foreldrene. Utdanningen skal også forberede barnet på et ansvarlig liv i et fritt samfunn.

Artikkel 28 – Utdanning
Artikkel 29 – Utdanningens formål
Artikkel 30 – Kulturelle, religiøse og språklige rettigheter
Artikkel 31 – Hvile og fritid