Nyttige lenker og dokumenter

Barnekonvensjonen

FNs barnekomité

Studie om barnekonvensjonen

Nettbasert enkeltemne: «Barnekonvensjonen - barns menneskerettigheter» på VID vitenskapelige høgskole. Enkeltemnet gir innføring i verdiene, forankringen og grunnprinsippene for Barnekonvensjonen. 10 studiepoeng.


Medbestemmelse.jpg

Steg 1: Medbestemmelse

Alle barn har en generell rett til å bli hørt og deres synspunkter skal tas med i vurderingen ut fra barnets alder og modenhet. Dette gjelder også i enkeltsaker der for eksempel kommunen behandler en sak som direkte angår barnet.

Artikkel 12 – Barnets rett til å gi uttrykk for sin mening

Rapporter og dokumenter

Planlegging

Organisasjoner

 • Kors på halsen er Røde Kors sitt samtaletilbud for alle opp til 18 år. Du kan ringe, maile eller chatte og ta opp det som er viktig for deg. Hos Kors på halsen får du snakke med en voksen du kan stole på, og som ikke kan se hvem du er.

 • BAR - Barn av rusmisbrukere er en bruker- og interesseorganisasjon som ble etablert i 2009 og arbeider for å synliggjøre og bedre situasjonen for barn av rusmisbrukere i Norge. Organisasjonen tilbyr foredrag og bistand for øvrig basert på erfaringer fra barn som har levd med rusmisbrukende foreldre.

 • Aktiv Ungdom er EUs støtteordning for ungdomsprosjekter.

 • Voksne for barn - for trygg barndom og god psykisk helse er en ideell medlemsorganisasjon som i snart 60 år har jobbet for barns oppvekstvilkår og psykiske helse.


God_omsorg.jpg

Steg 2: God omsorg

Barnets foreldre har rett og plikt til å sørge for barnas oppdragelse og utvikling. Offentlige myndigheter skal bistå foreldrene for å sikre at barna får god omsorg.

Artikkel 18 – Oppdragelse og oppfostring
Artikkel 26 – Sosial sikkerhet
Artikkel 27 – Levestandard

 • Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. 


Saerskilt_vern_og_stotte.jpg

Steg 3: Særskilt vern og støtte

Alle barn som ikke kan bo i sitt familiemiljø har rett til særlig beskyttelse og et alternativt omsorgstilbud.

Artikkel 20 – Foreldreløse barn

Lovverk


Vern_mot_overgrep.jpg

Steg 4: Vern mot overgrep

Alle barn som bor hjemme, skal ha rett til samfunnets beskyttelse mot vold og overgrep. Dette innebærer ordninger som sikrer nødvendig støtte til barnet og omsorgshaver, samt ordninger som sikrer forebygging, behandling og evt. behandling av saker i retten.

Artikkel 19 – Forebyggelse av misbruk

Rapporter og dokumenter

Verktøy

Kompetansesenter og organisasjoner

 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Formålet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre.

 • Reddesmå er et nettverk av fagfolk og andre interesserte som kjemper for tiltak knyttet til vold mot barn i samfunnet.

 • Stine Sofies Stiftelses visjon er en barndom uten vold.

 • Alternativ til vold er en organisasjon som er en viktig bidragsyter når det gjelder utvikling av kompetanse rundt vold i nære relasjoner.

 • Regionsentrene mot vold og traumatisk stress (RVTS) er en ressurs for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller selvmordsproblematikk.

 • Barnehusene i Norge er opprettet av regjeringen og skal forholde seg til barn og unge, samt utviklingshemmede voksne, hvor det er mistanke om at de kan ha vært utsatt for seksuelle overgrep, vold, barnemishandling, kjønnslemlestelse eller barn som har vært vitne til vold.

 • Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 er en gratis, nasjonal nødtelefon for barn, unge og voksne som er bekymret for barn og unges oppvekst- og livssituasjon.

Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse


Fullverdig_liv.jpg

Steg 5: Fullverdig liv

Alle barn som har nedsatt funksjonsevne, har rett til særlig omsorg og et fullverdig og anstendig liv. Tilbud skal innrettes slik at barna får adgang til tiltak som må til for å fremme sosial integrering og personlig utvikling.

Artikkel 23 – Funksjonshemmede barn


God_helse.jpg

Steg 6: God helse

Alle barn har rett til den høyest oppnåelige helsestandard og behandlingstilbud og rehabillitering. Det skal treffes særlige tiltak for å sikre dette ved å sikre nødvendig helsehjelp og helseomsorg og ved ulike forebyggende tiltak med vekt på primærhelsetjenesten.

Artikkel 24 – Helse

 • Helsedirektoratet jobber vi for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helsetjenester.

 • Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 30 år. Vi jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud.

 • Barns Beste er et nasjonalt kompetansesenter ved Sørlandet sykehus som har særlig ansvar for barn som pårørende.


God_utdanning.jpg

Steg 7: God utdanning

Alle barn har rett til obligatorisk og gratis grunnutdanning. Videregående utdanning skal gjøres tilgjengelig og oppnåelig for ethvert barn. Høyere utdanning skal gjøres tilgjengelig og oppnåelig på grunnlag av den enkeltes evner.

Barnas utdanning skal ta hensyn til barnets personlighet, respekt for menneskerettighetene, respekt for foreldrene. Utdanningen skal også forberede barnet på et ansvarlig liv i et fritt samfunn.

Artikkel 28 – Utdanning
Artikkel 29 – Utdanningens formål
Artikkel 30 – Kulturelle, religiøse og språklige rettigheter
Artikkel 31 – Hvile og fritid

Håndhevingsordningen om elevens skolemiljø - opplæringsloven § 9 A

Samisk


Aktører som jobber
med barn og unges rettigheter

 • Barneombudet i Norge er en av samfunnets viktigste vaktbikkjer og informant om barns rettigheter i Norge. Barneombudet har vært  til uvurderlig hjelp med å utvikle Sjumilssteget.

 • The Child Rights Information Network (CRIN) har info på engelsk om barns rettigheter i hele verden.

 • Unicef Norges hovedformål er å inspirere til engasjement for verdens barn. De jobber med å samle inn penger til UNICEFs internasjonale arbeid, og med opinionsarbeid for barns rettigheter.

 • FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål i Norge. Målgruppene er alt fra skoleverket og mediene til publikum for øvrig. 

 • Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her får du svar på det du lurer på. Nettstedet er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

 • Redd Barna er en frivillig, medlemsstyrt rettighetsorganisasjon som er partipolitisk og religiøst nøytral. Redd Barna kjemper for barns rettigheter, og for at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor. Også i Norge! Redd Barna bygger alt arbeidet på barnekonvensjonen.