Sjumilsstegets mål er å få saksbehandlerne i fylkesmannsembetene og kommunene til å bruke barnekonvensjonen aktivt i all saksbehandling som angår barn og unge.

Bakgrunn_liggende_traer_Web_liten.jpg

Barnekonvensjonen
30 år

Barne- og familiedepartementet, Barne- og familiedirektoratet og Sjumilssteget nasjonalt arrangerer markering i Oslo 20. november på Gamle Museet klokken 10 til 14

Programledere fra NRK Super leder an med mange spennende gjester:

barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad
elever fra UNICEF Rettighetsskoler
ungdommer fra Ungdommens Fylkesråd i Troms
ekspert på barns rettigheter Kirsten Sandberg
generalsekretær i UNICEF Norge Camilla Viken
barneombud Inga Bejer Engh
PRESS – Red

Arrangementet egner seg best for barn fra 5. trinn i barneskolen og oppover.

Vi prioriterer at barn får delta. Vi håper og tror at mange barn ønsker å delta og at lokale skolemyndigheter kan se dette som en viktig halv undervisningsdag for elevene. Også voksne som arbeider med og for barn og unge er velkommen til å melde seg på.

Meld deg på her!

Bakgrunn hjemmeside.jpg
Bruk barnekonvensjonen i all saksbehandling som angår barn og unge.
— Nasjonal koordinator, Eivind Pedersen
Bakgrunn_liggende_barn.jpg
 

Sju steg

Våre sju steg inneholder tolv artikler i barnekonvensjonen. Det er disse artiklene vi ønsker at fylkesmannsembetene og kommunene skal fokusere på. Vi håper det blir enklere å bruke konvensjonen når dere planlegger og kvalitetssikrer deres tjenester til barn og unge. 

Mer om de sju stegene under Nyttige lenker.

 

Steg 1:  Medbestemmelse

Alle barn har en generell rett til å bli hørt og deres synspunkter skal tas med i vurderingen ut fra barnets alder og modenhet. Dette gjelder også i enkeltsaker der for eksempel kommunen behandler en sak som direkte angår barnet.

Artikkel 12 – Barnets rett til å gi uttrykk for sin mening

 

Steg 2:  God omsorg

Barnets foreldre har rett og plikt til å sørge for barnas oppdragelse og utvikling. Offentlige myndigheter skal bistå foreldrene for å sikre at barna får god omsorg.

Artikkel 18 – Oppdragelse og oppfostring
Artikkel 26 – Sosial sikkerhet
Artikkel 27 – Levestandard

 

Steg 3: Særskilt vern og støtte

Alle barn som ikke kan bo i sitt familiemiljø har rett til særlig beskyttelse og et alternativt omsorgstilbud.

Artikkel 20 – Foreldreløse barn

 

Steg 4:  Vern mot overgrep

Alle barn som bor hjemme, skal ha rett til samfunnets beskyttelse mot vold og overgrep. Dette innebærer ordninger som sikrer nødvendig støtte til barnet og omsorgshaver, samt ordninger som sikrer forebygging, behandling og evt. behandling av saker i retten.

Artikkel 19 – Forebyggelse av misbruk

Steg 5:  Fullverdig liv

Alle barn som har nedsatt funksjonsevne, har rett til særlig omsorg og et fullverdig og anstendig liv. Tilbud skal innrettes slik at barna får adgang til tiltak som må til for å fremme sosial integrering og personlig utvikling.

Artikkel 23 – Funksjonshemmede barn

 

Steg 6:  God helse

Alle barn har rett til den høyest oppnåelige helsestandard og behandlingstilbud og rehabillitering. Det skal treffes særlige tiltak for å sikre dette ved å sikre nødvendig helsehjelp og helseomsorg og ved ulike forebyggende tiltak med vekt på primærhelsetjenesten.

Artikkel 24 – Helse

 

Steg 7:  God utdanning

Alle barn har rett til obligatorisk og gratis grunnutdanning. Videregående utdanning skal gjøres tilgjengelig og oppnåelig for ethvert barn. Høyere utdanning skal gjøres tilgjengelig og oppnåelig på grunnlag av den enkeltes evner. Barnas utdanning skal ta hensyn til barnets personlighet, respekt for menneskerettighetene, respekt for foreldrene. Utdanningen skal også forberede barnet på et ansvarlig liv i et fritt samfunn.

Artikkel 28 – Utdanning
Artikkel 29 – Utdanningens formål
Artikkel 30 – Kulturelle, religiøse og språklige rettigheter
Artikkel 31 – Hvile og fritid

 

 
Bakgrunn_liggende.png

Sjumilsstegets database for saksbehandling

I databasen 'Barnekonvensjonen i praksis' finner du eksempler og maler på hvordan barnekonvensjonen er brukt i saksbehandling.

Databasen ligger på FM-nett, fylkesmennenes interne nett, og er per i dag kun åpen for ansatte hos fylkesmennene.

 
Snakkeboble2.png
 

 

Selvhjelpspakken er ment å være et grunnverktøy for fylkesmannembetene, men også for kommunene med tanke på implementering av barnekonvensjonen i kommunal praksis.

Dokumentet er laget i wordformat med tanke på at de som skal arbeide med det, kan bearbeide det til eget bruk ut fra lokale forhold. Selvhjelpspakken gir en beskrivelse av barnekonvensjonen som legalitet for de som arbeider med og for barn. I tillegg vil leseren her finne beskrivelse av Sjumilsstegsmetodikken:

  • hvordan dere starter arbeidet
  • hvordan dere plukker ut relevante artikler fra konvensjonen
  • hvordan dere bearbeider artiklene ved å lage kontrollspørsmål
  • hvordan dere designer og bearbeider en kommuneanalyse
  • hvordan dere kan bruke kommuneanalyser som grunnlag for videre tiltak
  • om metodikkens relevans til folkehelsearbeid
  • om det er mulig på benytte Sjumilssteget som internkontrollverktøy for kommunal virksomhet
 
 
Tromsø_sentrum.jpg

Sjumilssteg landet rundt

Nasjonal arbeidsgruppe for implementering av barnekonvensjonen har medlemmer fra hele landet.
Kontaktinfo og mer om oss her.

I tillegg har flere fylkesmannsembeter egne satsinger ute i fylkene. Noen kalles Sjumilssteget, andre er en del av 0-24-samarbeidet eller har andre navn.

Oslo og Viken: Sjumilssteget
Rogaland: Sjumilssteget
Vestland: Sjumilssteget
Nordland: Vårres unga - vårres framtid
Møre og Romsdal: Betre oppvekst
Troms og Finnmark: Sjumilssteget

 

Vår viktigste lov

Sjumilsstegets nasjonale arbeidsgruppa forklarer hva Sjumilssteget er og hvorfor barnekonvensjonen er vår viktigste lov for barn og unge.

 
Bakgrunn_liggende_traer_Web.jpg